European Business Schools Librarian's Group

SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration,
Stockholm School of Economics

No 2008:7: Bortom Big Five: Konstruktion och validering av ett personlighetstest

Lennart Sjöberg ()
Additional contact information
Lennart Sjöberg: Dept. of Business Administration, Stockholm School of Economics, Postal: Stockholm School of Economics, P.O. Box 6501, SE-113 83 Stockholm, Sweden

Abstract: Rapporten beskriver mätning av personlighet med hjälp av självrapporttest, i ”Big Five”-traditionen, kalla Big Five Plus. Teorier om personlighetsegenskaper och metoder för att mäta dem beskrivs. Bland de befintliga testen på dimensioner i femfaktormodellen (FFM) diskute-ras främst NEO-PI-R, som är ledande inom forskningen och kliniska tillämpningar, samt HPI, som ofta används inom arbetspsykologin. Bakom dessa två test finns försök till teoretiska analyser. Dessa diskuteras. Problemet med skönmålning av svaren på ett självrapporttest dis-kuteras och en lösning föreslås. Utvecklingen av en ny ansats genomförs i 11 separata studier med sammanlagt 2204 deltagare, huvudsakligen genom testning på en Internetplattform, men till en viss del också genom traditionella papperstest. Reliabilitetskoefficienter och stabilitet rapporteras dels för nya mätningar av dimensionerna i FFM, dels för 8 tillkommande person-lighetsskalor och för 6 kriterieskalor. Reliabiliteterna var tillräckligt höga. Begreppsvalide-ringar för samtliga skalor genomförs med goda resultat. Validering mot arbetsrelaterade atti-tyder visar att man får en dramatisk förbättring med detta test jämfört med FFM. Resultaten tyder på att 90-95 % av effekten av skönmålning har kunnat rensas bort ur svaren, samtidigt som tillförlitligheten, i betydelsen avsaknad av slumpmässiga mätfel, ökat med ca 14 %. Normdata föreligger för den slutliga versionen av testet för 612 kompletta testningar. Perso-nalekonomiska aspekter diskuteras och de stora ekonomiska vinster som testning kan medföra påvisas. Principer för en datorgenererad narrativ rapport beskrivs och tillämpas.

Keywords: personlighetstest; femfaktormodellen

190 pages, First version: October 15, 2008. Revised: September 14, 2009. Earlier revisions: October 29, 2008, October 29, 2008, November 5, 2008, November 5, 2008, December 1, 2008, December 1, 2008, December 14, 2008, December 14, 2008.

Full text files

hastba2008_007.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-02-12 04:36:40.